Güncel
Haberler
Güncel Faaliyetler
Videolar
Anketler
Ulaşım
Şehirler Arası Ulaşım
Kent İçi Ulaşım
Belediye Otobüsleri
Halk Otobüsü
Dolmuş
Taksi
Müdürlük İşlemleri
Toplu Taşıma Araçları İşlemleri
Geçiş Yolu İzin Belgesi
Trafik
TRAFİK HARİTASI
Trafik İşaretleri
Eğitim Parkı
Faydalı Bilgiler
Trafik Sloganları
 
Kanun ve Yönetmelikler

T.C.
KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları
Yönetmeliği

1. BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Madde 1 Bu yönetmelik Kahramanmaraş Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü faaliyetlerinin ana esaslarını, görev, yetki ve sorumluluklarını belirtmektedir.
Amaç;

Kapsam;

Madde 2 Bu yönetmelik Kahramanmaraş Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve bağlı birimleri kapsar.

Madde 3 Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 657 sayılı D.M.K., 4857 sayılı kanunun, 486 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkam – ı Cezaiye Hakkındaki Kanun, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun, 237 Sayılı Taşıt Kanunu, 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 22045 sayılı Karayollarıyla Şehirler Arası Yolcu Taşımaları Hakkındaki yönetmeliklerin uygulanması,
Madde 4
Belediye Meclis
Başkan
Başkan Yardımcısı Müdür
Birim
Dayanak;
Tanımlar;
Bu yönetmelikte geçen;
: Kahramanmaraş Belediyesi
: Kahramanmaraş Belediye Meclisi
: Kahramanmaraş Belediye Başkanı
: Kahramanmaraş Belediye Başkan Yardımcısı
: Kahramanmaraş Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü
: Kahramanmaraş Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünü ifade eder;

Kuruluş;
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bir müdür
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bir müdür yardımcısı
Ulaşım Hizmetleri İki Şef(Amirlik)
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü İki Komiser
Yardımcı Hizmetler Personelinden oluşur.

Madde 5
Teşkilat;

Madde 6 Kahramanmaraş Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü kadroları, yönetmelik ekindeki kuruluş şemasından oluşur ve 5393 sayılı kanunun 49. maddesinde belirtilen norm Kadro ve personel istihdamı İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir.
Belediyenin ve bağlı kuruluşların norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde Belediye Meclisi kararıyla belirlenir.
Belediye Personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim Müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye Meclisinin bilgisine sunulur.

Madde 7 Müdürlerin Ataması; Belediye Başkan Yardımcısına bağlı Müdürler. Belediye personelinin görevde yükselme yönetmeliklerindeki usul ve esaslar dahilinde başkan oluru ile atanır.
Madde 8 Diğer Yardımcı Personelin Atanması; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü emrinde görev alacak personel
657 sayılı D.M.K.’nun ve 4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddeleri gereğince belirtilen usul ve esaslara göre atanır.

 

 

2. BÖLÜM
MÜDÜRLÜGÜN ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ TANIMLAR VE MEVZUATLAR

Madde 9 Tanımlar

a) Genel Tanımlar
1-Trafik: Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir.
2- Karayolu: Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.
3-Araç: Karayollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adıdır. .
4-Taşıt: Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlardır. Bunlardan makine gücü ile yürütülenlere 'motorlu taşıt', İnsan ve hayvan gücüyle yürütülenlere motorsuz taşıt denir.
Ayrıca, bir kazanç kaydı olmaksızın kullanılanlara 'hususi taşıt' ,çeşitli şekillerde Kazanç sağlamak amacıyla kullanılanlara 'ticari taşıt' ,Taşıt kanunu kapsamına girenlere 'resmi taşıt' ,resmi olmakla birlikte ticarilik niteliği taşıyanlara da resmi ticari taşıt' denir.
5-Sürücü: Karayollarında, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişidir.
6-Şoför: Karayolunda. Ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişidir.
7-Araç sahibi: Araç için adına, yetkili idarece tescil belgesi verilmiş veya sahiplik veya satış belgesi düzenlenmiş kişidir.
8- Yolcu: Aracı kullanan sürücü ile hizmetliler dışında araçta bulunan kişidir.
9- Trafik işaretleri: Trafiği düzenleme amacı ile kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer 'işaretlemeleri ile trafik zabıtası veya diğer yetkililerin trafiği yönetmek için yaptıkları hareketlerdir.
10-Geçiş üstünlüğü: Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarıdır.
11-Geçiş hakkı: Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanmak sırasındaki öncelik hakkıdır.
12-Durma: Kırmızı ışık, yetkililerin dur işareti, yol kapanması gibi her türlü trafik zorunlulukları nedeni ile aracın durdurulmasıdır.
13-Duraklama: Trafik zorunlulukları dışında araçların, insan indirmek ve bindirmek, eşya yüklemek, boşaltmak veya beklemek amacı ile kısa bir süre için durdurulmasıdır.
14-Park etme: Araçların, durma ve duraklaması gereken haller dışında bırakılmasıdır.
15-Trafik Kazası: Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve/veya zararla sonuçlanmış olan olaydır.
16-Yaya: Araçlarda bulunmayan, karayolunda hareketsiz veya hareket halinde olan insandır.
17-Trafikten men: Trafik zabıtası veya yetkililerce kanunda ve yönetmelikte belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasıdır.
b)Karayoluna, karayolu üzerinde ve kenarındaki tesislere ilişkin tanımlar.
1-Kara Yolu Yapısı: Karayolunun kendisi ile karayolunun üstünde karayolunun üstünde, yanında altında veya yukarısındaki; ada, ayırıcı, oto korkuluk, istinad duvarı, köprü, tünel, menfez ve benzeri yapılardır.
2-İki yönlü Karayolu: Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur.
3- Tek yönlü Karayolu: Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur.
4-Geçiş yolu: Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun karayoluna bağlanan ve karayolu sınır çizgisi içinde kalan kısımdır.
5-Yaya yolu (yaya kaldırımı): Karayolunun, taşıt yolu kenarı ile gerçek veya tüzel kişilere ait mülkler arasında kalan ve yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan kısımdır.
6-Banket Yaya yolu ayrılmamış karayolunda, taşıt yolu kenarı ile şey başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların faydalanabileceği kısımdır.
7-Platform: Karayolunun, taşıt yolu (kaplama) ile yaya yolu kaldırım veya banketinden oluşan kısmıdır.
8-Anayol: Ana trafiğe açık olan ve bunu kesen karayolundaki trafiğin, bu yolu geçerken veya bu yola girerken, ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaretlerle belirlenmiş karayoludur.
9-Tali yol: Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından, bağlandığı yoldan daha az önemde olan yoldur.
10-Kavşak: İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alandır.
11-Kavşak ortak alanı: Kavşaklarda kavşağı teşkil eden kollardan ayrı ayrı yaklaşıldığında, kavşaktaki geometrik veya fiziki değişikliğin başladığı çizgiler ile çevrelenmiş alandır.

12-Yaya geçidi: Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alandır.
13-Okul geçidi: Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların çevresinde özellikle öğrencilerin geçmesi için taşıt yolundan ayrılmış ve bir trafik işareti ile belirlenmiş alandır.
14-Ada: Yayaların geçme ve durmalarına, taşıtlardan inme ve binmelerine yarayan, trafik akımını düzenleme ve trafik güvenliğini sağlama amacıyla yapılmış olan, araçların bulunamayacağı, koruyucu tertibatla belirlenmiş bölüm ve alanlardır.
15-Şerit: Taşıtların bir dizi halinde güvenli seyredebilmeleri için taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış bölümüdür.
16-Durak: Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yerdir.
17-Garaj: Araçların, genellikle uzun süre durmaları için kullanılan, bakım veya servisinin de yapılabileceği kapalı veya açık olan yerlerdir.
18-İşaret levhası: Sabit veya taşınabilir bir mesnet üzerine yerleştirilmiş ve üzerindeki sembol, renk ve yazı ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır.
19-İşaretleme: Taşıt yolu ile bordür, ada, ayıncı, oto korkuluk gibi karayolu elemanları üzerindeki çeşitli renkte çizgi, Şekil, sembol, azı ve yansıtıcı ve benzerleri ile özel bir talimatın aktarılmasını sağ'layan tertibattır.

c) Araçlara İlişkin Tanımlar

1 -Otomobil: Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka en çok 7 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.
2-Minibüs: Yapısı itibariyle sürücüsünden başka 8 ila 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.
3-0tobüs:Yapısı itibariyle sürücüsünden başka en az 15 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.
4-Kamyonet: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3.500 kg.ı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır.
5-Kamyon: İzin verilebilen asgari yüklü ağırlığı 3.500 kg dan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır.
6-Çekici: Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu taşınır.
7-Arazi taşıtı: Karayolunda yolcu veya yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber bütün tekerleri motordan güç alan veya alabilen motorlu taşıtlardır.
8-Motosiklet:2 veya 3 tekerlekli sepetli veya sepetsiz motorlu araçlardır. Bunlardan karoseri yük taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan 3 tekerlekli motosikletlere yük motosikleti (triportör)denir.
9-Bisiklet: En çok 3 tekerleği olan ve üzerinde bulunan insanın adale gücü ile pedal veya el ile tekerleği döndürmek suretiyle hareket eden ve yolcu taşımalarında kullanılmayan motorsuz taşıttır.
10-Lastik tekerlekli traktör: Belirli şartlarda römork ve yarı römork çekebilen,ancak ticari amaçla kullanılmayan tarım araçlarıdır.
11-İş makineleri: Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan, iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.
12- Okul Taşıtı: Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların öğrencileri ile sadece gözetici ve hizmetlilerin taşınmalarında kullanılan taşıttır.
13-Kamu hizmeti Taşıtı: Kamu hizmeti için yük veya yolcu taşıması yapan bütün taşıtlardır.
14-Römork: Motorlu araçla çekilen insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıttır.
15-Gabari: Araçların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir.

d) İktisat ile ilgili tanımlar

1-İktisat: üretim ve tüketim faaliyetlerini incelemekte olup, üreticilerin ve tüketicilerin mevcut şartlar altında, çıkarlarını maksimum seviyeye nasıl çıkaracaklarını araştırmakta ve bu amaca yönelik olarak ilkeleri yasalar ortaya koymaktadır.

2-Rayiç: Bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım değeridir.

e) Terminal İle İlgili Tanımlar

1-Şehirler Arası Otobüs Terminali İşletme Şefliği: Tesislerin yönetim ve denetiminden sorumlu Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğüne bağlı işletmeyi idare etmek için kurulan şeflik,
2-Taşımacı: Şehirlerarası taşımacı yetki belgesine sahip olan ve taşımayı bir ücret karşılığında üstlenen gerçek veya
tüzel kişiliği,
3-Acente: Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bağımlı bir sıfatı olmaksızın bir
mukaveleye dayanılarak belirli bir yer veya bölge içinde daimi surette bir veya birden fazla taşımacıyı ilgilendiren
akitlerde aracılık etmeyi ve onlar adına yolcu bileti düzenlemeyi meslek edinen kimseyi,
4-Yetki Belgesi: Karayoluyla şehirlerarası taşıma faaliyetinde bulunacak taşımacı ve acentelerin çalışmalarını
belirleyen belgeyi,
5-Zaman Tarifesi: Taşımaları zaman yönünden düzenleyen ve uyulması zorunlu olan yazılı bildirimleri,
6-Fiyat Tarifesi: Taşımaları fiyat yönünden düzenleyen ve uyulması zorunlu olan yazılı bildirimleri,
7-Güzergâh: Taşımaların başlangıç ve bitiş noktaları arasında seyredilecek yolu,
8- Yazıhane: Otobüs Şirketlerinin tesislerdeki bürolarını
9- Yolcu: Yurt içine ve Yurtdışına sefer yapan otobüslerle seyahat edecek gerçek kişiyi,
l0-Bilet: Acentelerin bastırdığı ve işletme Müdürlüğünce kontrol edilip, mühürlenen kopyalı, seri numaralı ve bir
nüshası yolcuya verilen belgeyi,
11-Günlük plan: Yolcu oturma yerlerini gösteren tarih, saat, bilet numaraları işlenmiş oturma planı,
12-Hareket Saati: Zaman tarifesine göre alınmış kalkış saatini,
13-Peron: Otobüslerin yolcu almak ve indirmek üzere beklediği sınırlı alan,
14-Transit araç: Şehirlerarası terminal tesislerinde yolcu almaksızın yolun devam eden aracı.
15-Bagaj: Yolcunun beraberinde taşıdığı mal veya malzemeyi,
16-Çıkış Fişi: Yolcu Taşımacılığı yapan taşımacılara çıkış ücreti karşılığı verilen belgeyi,

Madde 10 Kanun ve Yönetmelikler

-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2918 Sayılı Trafik Kanunu ve 18/07/1997 tarihli Resmi
gazetede yayınlanan 23053 sayılı uygulama yönetmeliği,
-657 Sayılı Devlet memurları kanunu.
-Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmelik,
-Devlet memurları sicil yönetmeliği,
-Memurların hastalık raporlarını verecek sağlık kurulları hakkındaki yönetmelik,
-Müdürlüğün tabi olduğu sair mevzuat ile mevzuatın uygulanmasına ilişkin ilgili bakanlıklar ve Başkanlık makamının;
Genelge, Talimat ve bildirileri.

3. BÖLÜM
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜGÜNÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU

Madde 11
-Belediye hizmetlerini Kanun, Tüzük, Yönetmelikler ve yönergeler doğrultusunda, başında bulunduğu birimin
hizmetlerinin belirli esaslar içerisinde yürütülmesini sağlayacak hizmet planlaması yapmak, hizmetleri bu plan
içerisinde düzenlemek;
-Yönetimi altında bulunan personelin ahenkli çalışmalarını sağlayacak tedbirler almak, kendi ünitesi ile ilgili
kanunlarda Belediyenin çalışmalarına katkıda bulunacak plan ve programlar hazırlamak;
-Yönetimi altındaki ünitelerin çalışmalarını organize edebilmek ve görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasını
sağlamak için ünitede yapılan bütün işleri periyodik olarak denetlemek;
-Kendisine tanınan sınırlar içerisinde yetkilerini Başkan ve Başkan Yardımcısına sorumlu olarak kullanmak;
-Birim ile ilgili mevzuatlarda belirtilen kanunları takip etmek ve yerine getirmek;
-Başkan tarafından önerilen diğer görevleri yapmak;
-Müdürlük Tahakkuk amiri, personelin sicil ve birinci tezkiye amiridir.
-Müdürlüğün görevleri ile ilgili olarak kurumlarla ve kurum içi müdürlüklerle koordinasyon sağlar.
-Biriminde tam yetkili olup, personele gerekli belgelerin dağıtımı ve duyurusunu gerçekleştirir, çalışmaları düzeltir.

 

-Sorumlu olduğu karayollarında; Yolun yapısını, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak,

- Yol ve kavşak düzenlemeleri yapmak,
-Trafiği düzenleme amacı ile;
1-Trafik işaret levhaları
2-Işıklı trafik işaretleri
3- Yer işaretlemeleri
temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak.
-Trafiğin akışını kolaylaştırma, gereksiz durma ve duraklamaları önleme bakımından, trafik akımı programları ile
toplu taşıma araçlarının kalkış, varış ve ara duraklarını belirleme,
-Kara yolları yapısı üzerinde ve kenarında yapılan çalışmalarda 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 16.Maddesi
uyarınca trafik düzen ve güvenliği için gereken tedbirleri almak, aldırmak ve çalışmaları denetlemek,
-Açık ve kapalı park yerleri (otopark) alt ve üst geçitler yapmak, yaptırmak işletmek ve işletilmesine izin vermek,
-Karayolları trafik kanunun 17.Maddesinde sayılan ve belediye sınırları içerisindeki karayolları kenarında yapılacak
veya açılacak olan tesisler için izin vermek-Halkın trafik eğitimine katkıda bulunmak üzere, çocuk trafik eğitim
parkları yapmak ve yapılmasına izin vermek,
-Yaya ve taşıt yollarında yayaların ve araçların hareketlerini zorlaştıran ve trafiği tehlikeye düşüren motorlu araçlar
dışındaki her türlü engeli ortadan kaldırmak, trafik için tehlike teşkil eden ancak, kaldırılması mümkün olmayan
engelleri işaretlemek '
-Yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vuku bulduğu yerlerde, yetkililerce teklif edilen
tedbirleri almak,
-Kara yolları Trafik Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.
-Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, bu hizmetlerini, İl ve ilçe Trafik komisyonlarınca alınan Kararlara da
uyulmak suretiyle Emniyet, Trafik Zabıtası ile işbirliği ve koordinasyon halinde yürütürler.
-Bu birimde çalışan personel, kıyafetlerinde özel işaret taşırlar.
Emniyet Trafik Zabıta Müdürlüğü ile Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü gerektiğinde işbirliği ve koordinasyon
için kendi aralarında bir protokol yapabilirler.
-Şehirlerarası Otobüs Terminali Şefliği Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü İç hizmet yönetmeliği gereğince görev yapmak.
-Tesislerin genel işleyişi ve gelirlerini arttırıcı yönde yeni projeler geliştirerek ilgili kuruluşlarla işbirliği ve
koordinasyonuyla uygulamaya geçirmek.
-Tesislerde bulunan büfe, hamaliye, emanet hane, lokanta, hediyelik eşya vb. tüm işyerlerinin temizliğini ve kira
Sözleşmesinde yer alan özel şartname hükümlerine uygun çalışmalarını kontrol etmek.
-Tesisler içinde ve çevresinde yolcu alacak taksilerin ve yük naklinde bulunacak araçların tarifelere uygun şekilde
ücret almalarını sağlamak ve kontrol etmek.
-Tesisler içinde ve dışında bulunan tüm resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
-İç hizmet Yönetmeliği ve Tesisler işletme yönetmeliği içinde yer almayan ancak Ulaşım Hizmetleri müdürlüğü
Terminal Şefliği ile ilgili tüm yasa, tüzük, yönetmelik hüküm ve kurallarının tanıdığı yetki ve sorumlulukları yerine
getirmek.

Madde 12. 1 - Müdür’ün Görevleri

1-Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki, yönetim görevlerini yerine getirir.
2-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Temel amacı olan kent içi trafik akışının emniyet ve güven içinde seyrinin temini için; sinyalizasyon, yönlendirme ve işaretleme gibi faaliyetleri yürütür.
3-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı birimler için çalışma planları hazırlar hedefler belirler.
4-Astları için; Görev, Sorumluluk ve yetki alanlarını belirler.
5-Müdürlük personelinin her düzeydeki çalışanlarına, verimli ve etkin olarak çalışabilecekleri bir ortam hazırlar.
6-Çalışan personelin seçimi, görevlendirilmesi ve haklarının korunmasını sağlar.

12. 2 – Müdürün Yetkileri

1-Fonksiyonlar arası faaliyetleri kontrol etme yetkisi
2-İI Trafik (alt) Komisyonunda belediyeyi temsil etme yetkisi
3-Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Personeli ile Emniyet Trafik Zabıtası ve Karayolları Şefliğinin ilgili personeli arasında vuku bulacak ihtilafları çözme ve gerekli koordinasyonu sağlama yetkisi
4-Sinyalizasyon ve işaretlerne ile alakalı çalışmaları yerinde inceleyip denetleme yetkisi
5-Toplu taşıma araçlarının güzergâhlarını ve durak yerlerini belirleme yetkisi
6-Taksilere, uygun durak yerleri Encümene teklif etme yetkisi

7-Müdürlüğünün görev ve yetkisi kapsamında olup Belediyeye gelir sağlayan ücretler konusunda Belediye Meclisine teklif sunma yetkisi
12. 3-Sorumlulukları
5393 ve 2918 Sayılı Yasaların ve bu yönetmeliğin kendisine verdiği yetkileri dahilinde ayrıca Başkanlık makamının vereceği görevlerin zamanında yerine getirilmemesinden, İlgili başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.
12. 4-Kadronun gerektirdiği Genel Nitelikler
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili hükümlerince öngörülen nitelikler.
12. 5-Kadronun Gerektirdiği özel nitelikler
1-Sicil raporlarına göre son üç yıllık hizmetinde başarılı olmak
2-Yöneticilik liyakat ve yeteneğine sahip olmak.

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜR YARDIMCISI
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 13
a) Kendine tevdi edilen kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergeler doğrultusunda aksatmadan yerine getirmek.
b) Kendisine tanınan sınırlar içerisinde yetkiyi Ulaşım Hizmetleri Müdürüne sorumlu olarak kullanmak; kendisine bağlı şefler ve personelinin görevlerini itina ile yapmalarını sağlamak, Anayasa, kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, genelgeler ve Tamimleri ilişkilerini hiyerarşik düzen içinde yürütmekle yükümlü ve mevzuata aykırı düşen davranışlardan sorumludur. Müdürlükte birimlerde bulunan personellerin koordineli çalışmalarını sağlayarak Belediyenin yararını ön planda tutmak ve Belediyeyi zarara sokacak, kişiliğini ve itibarını zedeleyecek eylem, beyan ve işlemlerden kaçınmak, Belediye hizmetinin bir bütün olduğu bilinci içerisinde ve işbirliği halinde çalışmakla yükümlüdür.
c) Görev sahasına giren hususlarda Belediyemiz ile ilgili Müdür yardımcıları, Müdür ile diğer kurum ve kuruluşlardaki ilgililer ile diyalog halinde olmak.
d) Ulaşım Hizmetleri Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
e) Kanunu değişiklikleri takip etmek ve ilgili şefliklere aktarmak, personelin çözümleyemediği hususları Ulaşım Hizmetleri Müdürüne bildirmek.
f) Şehir içerisinde toplu taşıma yapan Belediye, Özel Halk Otobüsü, Dolmuşlar genel her türlü çalışma esaslarından, denetiminden, otobüs kontrolleri, trafik zabıta ve diğer Müdürlük personellerinin çalışmalarından sorumludur.

Madde 14.1 – Şef’in Görevleri (Genel İdari Hizmetler Sınıfı)

1- Müdürlük çalışanlarının kılık kıyafet ve mesaiye riayet konusunda davranışlarını izlemek
2-Müdürlüğün yazışmalarını kurallara uygun olarak hazırlatıp Müdüriyet makamına imzaya sunmak
3-Gelen ve giden tüm evrakın kayıt, kontrolünü temin etmek
4-Kırtasiye ve büro malzemesi gibi müdüriyetin tabi'i ihtiyaçlarını ilgili birimlerden temin etmek
5-Müdürlükte çalışan personelin her türlü özlük işlemlerini düzgün bir şekilde yürütülmesini ve dosyalanmasını yapmak.
6-Müdürlük personelinin yıllık tezkiye varakalarını hazırlayıp gerekli işlemlerden sonra personel müdürlüğüne göndermek.
7-Tahsisli hatların her çeşit devir, tahsis ve iptal gibi işlemlerini yapmak
8-Personelin her türlü izin işlemlerini takip etmek
9-Giden-Gelen Evrak kayıtlarından karşılığı kapanmayanların araştırmasını yapmak
10-Müdürlük Makamının vereceği diğer görevleri yerine getirmek

14. 2 – Şef’in Yetkileri

1-Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Müdüriyet ve başkanlık makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesini sağlama.
2-Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Müdüriyet makamına önerilerde bulunma.
3-Şefliğinde görev yapan personelin düzenli çalışmalarını sağlamak ve onları denetlemek
4-Şefliğine bağlı personelin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme. Disiplin, Takdirname, Ödül ve yer değiştirme gibi verimlilikle alakalı konularda Müdüriyet makamına önerilerde bulunma.
5-Müdür tarafından verilecek diğer yetkiler.

14. 3-Şef İn sorumlulukları
Şefliğin iş ve işlevlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasından, kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerini yerinde ve zamanında kullanmasından müdüriyet makamına karşı sorumludur.
14. 4-Genel Nitelikler
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili hükümlerinde ön görülen nitelikler.

14.5-Özel Nitelikler
1-Devlet Memurları Kanununda belirtilen eğitim şartlarını taşımak.
2-Aynı birimde en az bir yıl çalışmış olmak
3-Sicil raporlarına göre son iki yıl ki notlarında başarılı olmak

Madde 15. 1 – Şef’in Görevleri (Teknik Sınıf)

1-Müdüriyet Makamına Genel trafik hizmetleri hakkında Araştırma, Geliştirme ve yeni öneriler hazırlayıp sunma görevi
2-İşaret ve Sinyalizasyon hizmetlerini organize etme, yaya geçitlerini ve yol çizgilerini çizdirme, arızaları giderme görevi
3-Trafikle ilgili diğer kurum kuruluşlarla (Karayolları, Emniyet, Şoförler Cemiyeti, Sivil Toplum Örgütleri V.S) Gerekli koordinasyonu sağlama görevi
4-Depoda her zaman hazır bulunması gerekli malzemeyi planlayıp alma görevi
5-Otobüs, Minibüs ve Taksi duraklarını kontrol edip durak dışına taşanları Trafik zabıtaya haber vererek birlikte müdahale etme görevi
6-Müdüriyet makamının vereceği diğer vazifeleri yerine getirme görevi
15. 2-Şef in Yetkileri
1-Kahramanmaraş Belediye Başkanlığının, tüm şeflikler için tanımladığı genel yetkileri kullanmaya,
2-Kendisine bağlı çalışan sinyalizasyon, levha ve çizgi elemanlarıyla toplantı yapmaya onlara görevler vermeye,
3-Belediye içerisinde (Müdürler ve üst düzey yöneticileri hariç) ortak çalışmayı gerektiren konularda, diğer birimlerin şef ve astlarıyla işbirliği yapmaya,
4-Kendisine bağlı birimlerin işlerini önceden planlamaya.
5-Bağlı birimleri arasında personelin kabiliyetlerine göre verimliliği artırmak için yerlerini değiştirmeye yetkilidir.

15. 3 – Şef’in Sorumlukları

Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün sorumluluk alanında bulunan Sinyalizasyon, Levhalandırma, Yol çizgileri, Yaya geçitleri ve kanun ve yönetmeliklerin kendisine tanıdığı her türlü görev ve yetkiyi yerli yerince kullanmaktan sorumludur.

Madde 16. 1 Trafik Zabıta Amirinin Görevleri

1-Zabıta memurlarının kılık kıyafet, disiplin ve mesaiye riayet konusunda davranışlarını izlemek.
2-Zabıta memurlarının günlük, haftalık ve aylık çalışma programlarını hazırlamak ve uygulamayı kontrol etmek.
3-Müdürlüğün zabıta hizmetleriyle alakalı yazışmaları takip etmek.
4-0tobüs ve minibüslerin belirlenmiş toplanma yerleri ve duraklarda çevreye rahatsızlık vermeden disiplinli durup kalkmalarının teminini sağlamak,
5-Otobüs ve minibüslerin Belediye Encümeni Kararınca belirlenmiş güzergâhları haricine yolcu almaları durumunda gerekli cezai işlemleri yapmak.
6- Taksi duraklarını denetlemek, kayıtlı ticari taksilerden çalışmayanları tespit etmek Emniyet Müdürlüğü ve Şoförler Odası ile koordineli çalışarak haklarında gerekli yasal işlemleri yapmak.
7- Kaldırımlara park eden araçlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak.
8- Yol üzerine bırakılmış, yaya ve araç trafiğini engelleyen; Beton, tabela, zincir, kazık v.s.gibi her çeşit engeli ortadan kaldırmak, ilgililer hakkında da gerekli cezai işlemleri uygulamak.
9-Belediyeye ait çocuk trafik eğitim parkı mevcutsa; okul öncesi ve temel eğitim alan öğrencilerin burada eğitilmesi hususunda emniyet ile gerekli koordinasyonu sağlamak.
10-Müdürlük makamının vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Madde 16. 2 Zabıta Amirinin Yetkileri

1-Zabıta kanun ve yönetmeliğinde tanımlanan genel yetkileri kullanmaya,
2-Kendisine bağlı çalışan zabıta memurları arasında görev dağılımı yapmaya ve onlara görev vermeye,
3-Koordinasyon gerekli olan konularda ilgili birimlerle koordine çalışmaları yapmaya,
4-Personelin kabiliyetlerine göre verimliliği artırmaya yönelik yer değişiklikleri yapmaya,
5-Kanun ve yönetmeliklerin kendisine verdiği yerine göre gerektiğinde cezai işlem yapma haklarını kullanmaya yetkilidir.

Madde 16. 3-Trafik zabıta amirinin sorumlulukları
Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün sorumluluk alanında bulunan her türlü zabıta hizmetlerini, kanun ve yönetmeliklerin verdiği yetki çerçevesinde kullanmaktan sorumludur.

Madde 16. 4 – Otobüs Kontrolleri
a) Şehir içerisinde toplu taşıma yapan Belediye ve Özel Halk Otobüslerinin çalışmış oldukları hatlarda denetimi ile otobüslerdeki şoför, muavin, personellerin her türlü davranışlarının verilen görevler içerisinde takip etmek, ilgili müdür yardımcısına bilgi vermek.
b) Belediye Otobüsleri ile Özel Halk Otobüslerinin hatlarında çalışırken güzergâh, saat ve arıza gibi konularda kontrol ve denetimlerini yapar. Gerekli aksaklıkları Müdürlüğe bildirir.
c) Belediye Otobüs İşleri personelinin günlük çalışma, nöbet çizelgesi hafta sonu çalışması ve personelle ilgili taleplerin müdür yardımcısına bildirilmesi,

BİLGİ İŞLEMCİ ( YAZI İŞLERİ GÖREVLİSİ )

Madde 17

a) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne gelen ve giden yazıları evrak defterine kayıt etmek, dosyalama tekniğine göre yazı ve belgeleri ilgili dosyalara koyarak muhafaza etmek.
b) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ait yazıları resmi yazışma kurallarına göre yazmak.
c) Gerektiğinde arkadaşlarına yardım etmek, yardım istemek ve Ulaşım Hizmetleri Şefi tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
d) İşlerini zamanında tam ve doğru yapmak.
e) Müdür, Müdür Yardımcıları ve Şefler tarafından yazılmak üzere gönderilen yazıları resmi yazışma kurallarına göre yazmak.

EVRAK VE KAYIT DAGITICISININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 18

a) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne gelen ve giden evrakları gelen ve giden evrak kayıt defterine kaydını müteakiben ilgili yerlere usulüne uygun olarak teslim etmek teslim almak.
b) işlerini zamanında tam ve doğru yapmak.

ODACININ GÖREV YETKİ VE SORUMLUKLARI

Madde 19

a) Sorumlu olduğu yerlerin temizliğinden, düzen ve tertibinden, belirtili bir ölçüye kadar emniyetinden sorumludurlar. Çalışan personele amirlere ve konuklara kanun ve kurallara uygun olarak kendisinden istenilen hizmetleri sunmak.
b) Personel ve Ulaşım Hizmetleri şefi tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
c) İşlerini zamanında tam ve doğru yapmak.

ŞOFÖRÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 20

a) Aracın bakım, temizliğini vs. işlerini periyodik olarak yapmak ve göreve her an hazır halde bulunmak.
b) Aracın sigorta işlemlerini yaptırmak, yağını, lastik havasını yakıt miktarını vs. yi daima kontrol etmek.
c) Aracı kullanırken trafik kurallarına tamamen uymak şoför hatasından kaynaklanan suç ve cezaların bedelini ödeyeceğini bilmek.
d) Mesai bitiminde aracı ve anahtarını işyerine bırakmak
e) İşlerini zamanında tam ve doğru yapmak.

 

GENEL KURALLAR

Madde 21

a) Kaldırıma park eden araçlara zabıta yönetmeliğine göre peşin para cezası uygulama yetkisi
b) Otobüs duraklarına park eden araçlara da aynı cezanın uygulanma yetkisinin verilmesi
c) Dükkân önlerine çeşitli engeller koymak suretiyle araç ve yaya trafiğini tehlikeye düşürenlere yine zabıta yönetmeliğine göre peşin para cezası uygulama yetkisi
d) Kahramanmaraş Belediyesi sınırları içinde ve Ulaşım hizmetleri Şehirlerarası Otobüs Terminali Şefliği Tesisleri içinde ve dışında yolcu ve yük naklinde bulunacakların uyması gerekli genel kurallar, görev ve sorumluluklar:
e) Kahramanmaraş Belediyesi sınırları içerisinde yurtdışı ve yurtiçi yolcu taşımacılığı yapmak isteyen acente, birlik, müessese, kooperatif, şirket vb. kuruluş temsilcileri Kahramanmaraş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne başvurarak gerekli peron tahsisini yaptırmak ve yazıhane kira sözleşmesi yapmak zorundadır.
f) Bu zorunluluk yerine getirilmeden ve Ulaştırma Bakanlığından usulüne uygun yetki belgesi alınmaksızın hiçbir şekilde yolcu taşımacılığı yapılamaz.
g) Yetki Belgesi olmaksızın veya yetki belgesinde yazılı şartlara aykırı olarak şehirlerarası taşımacılık ve bu işle ilgili acentelik yapmak, şartları uygun olmayan taşıtlarla yolcu taşımak yasaktır.
h) Karayolları şehirlerarası yolcu taşımaları hakkındaki yönetmeliğin taşıtların kullanılması başlıklı 14 ve 15 nci maddelerin uygulama zorunluluğu ile birlikte taşıtını bir taşımacıya sözleşme ile bağlayan taşıt sahipleri, iş bu sözleşme fesih olundukça, bir diğer taşımacıyla sözleşme yapamazlar.
Sözleşmenin feshi halinde ve yeni sözleşme yapılması durumunda bu fesih ve değişikliğin acente tarafından Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Şehirler Arası Otobüs Terminal Şefliği bildirilmesi zorunludur.
j) Şehirlerarası Otobüs Terminali tesislerinde çalışacak acente, birlik, kooperatif, şirket, vb. yolcu taşımacılığı yapacak özel ve tüzel kişiler Ulaştırma Bakanlığından (Kara ulaştırma Bölge Müdürlüklerinden ) fiyat tarifeleri zaman tarifeleri ve güzergah belgesi almak ve bu belgeleri idareye vermekle zorunludur. Bu tarifelere aynen uymak zorundadırlar.
k) Usulüne uygun olarak alınan zaman tarifeleri üzerinde yaz ve kış sezonları yolcu ve taşıt sirkülâsyonuna göre geçici düzenleme taleplerini zaman tarifelerine sadık kalınmak üzere geçici olarak düzenleme yapmaya Ulaşım hizmetleri Müdürlüğü yetkilidir.
l) Her ne isim ve nam altında olursa olsun acente, Birlik, kooperatif, şirket vb. Yolcu taşımacılığı yapan araçların alınan güzergâh dışında sürekli veya geçici olarak çalıştırılması yasaktır.
m) Ulaştırma Bakanlığınca onaylanmış fiyat tarifelerine uymak zorunludur. Uygulamaya konulan taşıma fiyatları, taşımanın başlangıç ve bitiş noktaları arasında gidiş dönüş aynı olacaktır. Değişik fiyat tarifesi uygulanamaz. Ancak taşımacılar, tespiti esaslara göre onaylanmış fiyat tarifelerinin %25'ine kadar indirim uygulayabilirler.
Gidiş ve dönüş ücreti bu sınırlar dışında yıkıcı ve rekabet yapılması ve farklı fiyat uygulaması yapıldığı şikâyet, ihbar edildiğinde ve bunların tespiti durumunda ve idarece bu yönetmelikte belirtilen idari ve cezai işlem uygulanır. Yolcu ve taşımaları biletsiz yapılmaz. Yolcu biletinde yolcunun adı, soyadı, kalkış ve yarış yerleri, günü ve saati, güzergahı, fiyatı, bagaj ve parça sayısı ile gösterilmesi zorunludur. Taşımalarda her yolcunun 30 Kg ücretsiz bagaj hakkı vardır. Bagajlar yolcuların biletlerinde gösterilen koltuk numaralarına göre etiketlenir.

Madde 22

Acente ve Kuruluşların Görev ve Sorumlulukları:

1. Yazıhane ve vb. gibi kuruluşlar, kullandıkları yazıhaneye ticari unvanlarını gösterir tabela asmak ve kullandıkları yazıhane ve peronları temiz tutmak zorundadırlar.
2. Yazıhane ve vb. kuruluşlar kullandıkları yazıhaneye fiyat tarifesi asmak zorundadır.
3. Yazıhane vb. gibi kuruluşlar yolcuların seyahat ile ilgili şikâyetlerini dinleyerek gereken tedbirleri almak zorundadır.
4. Tesisler içerisinde bilet kesmek üzere verilen yerlerin önlerine sandalye koymak veya başka şekilde oturmak ve bu yerlerin önlerine, yanlarına, arkalarına her cinste yolcu eşyası veya ticari eşya koymak, yığmak veya bu yerleri başka bir şekilde işgal etmek yasaktır.
5. Yazıhane vb. kuruluşlar tarafından alınan ücret karşılığında usulüne göre kesilen biletlerde yolcuların gidecekleri yerler rumuz, işaret veya tek harfle gösteremezler. Yolcuların gidecekleri yer adı tam olarak açıkça ve okunaklı bir şekilde yazılır. Bilet üzerinde tahrifat ve silinti yapılamaz. Yolcu biletleri sıra numaralı olarak satılır. Satılan yer planda ayrıca kapatılır. Günlük planlar ve bilet koçanlarının talep vukuunda Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Terminal Şefliğine ibraz edilmesi zorunludur.
6. Terminal İşletme Tesislerinde yolcu taşımacılığı yapan her acente vb. kuruluş ve araç sahiplerinin direkt araç işlettikleri güzergâh dışına veya daha ileri güzergâhlara her ne şekilde olursa olsun aktarmalı bilet kesmeleri yasaktır.
7. 6 yaşın altında olan çocuklar yolcu bileti düzenlenmeksizin kucakta seyahat edebilirler. Bunlar için ayrı koltuk talep edilmesi halinde, bilet ücreti %50 indirimli düzenlenir.
8. 6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunlu olup, 6–12 yaş arası çocuklar ile yaş şartı aranmaksınız özürlüler için bilet ücreti %50 indirimli düzenlenir.
9. Tesisler içinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Terminal Şefliğince gösterilen yerin dışında herhangi bir yerde bilet kesmek ve yazıhanesi olmayan otobüse yolcu vermek yasaktır. Firma yalnızca kendi adına kayıtlı olan otobüsler için bilet satabilir.
10. Yazıhane vb. kuruluşlar yolcu taşımacılığı işlemlerini karşılıklı saygı ve hukuk kurallarına göre düzenlemek ve yolcuyu, biletlerinde taahhüt ettiği yere kadar götürmek zorundadır.
11. Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, taşıma veya bilet ücretinin tamamını iade etmek, otobüs hareket saatinden 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda ise 6 ay geçerli açık bilet düzenlemek zorundadır.
12. Terminal tesisleri dahilinde faaliyet gösteren yazıhaneler; yeteri kadar bilet satış görevlisi, 1 yolcu sayıcı ve 1 bağaçcı personel, Minibüs firmaları ise 1’er adet yolcu sayıcı dışında eleman çalıştırması yasaktır. Bunlarla ilgili nüfus cüzdanı sureti, ikametgâh belgesi ve sigorta bildirgelerini kapsayan dilekçelerin her yıl düzenli olarak Terminal Şefliğine bildirilmesi zorunludur. Her ne unvan altında olursa olsun liste dışı ve kimlik kartsız eleman çalıştırılması yasaktır.
13. Terminal tesislerinde faaliyet gösteren yazıhaneler çalıştırdıkları elamanlarla ilgili konularda, idare tarafından yapılan uyarı ve istekleri 5 gün içerisinde yerine getirir. İdarece uygunsuz davranışları görülen elemanları terminal içerisinde çalıştıramaz.
14. Terminal tesisleri dâhilinde bilet satmasına ve çalışmasına izin verilen kişilerin görev mahalli dışında bulunmaları yolcu getirip götürmeleri ve yolcu bulmak için bağırıp çağırmaları ve yolcuları rahatsız etmeleri yasaktır. Bu tür yanlış davranışlardan yazıhaneler sorumludur.
15. Zaman tarifesine göre hareket saati almış, bulunan müessese, birlik, yazıhane topluluk veya araç sahiplerinin yolcu olsun olmasın araçlarının işlettikleri güzergâh için tahsis edilen perondan saatinde hareket ettirmeleri zorunludur. Yolcu yokluğu veya azlığı gibi sebeplerle hareketin ertelenmesi ve iptali yasaktır. Ancak aracın arızası belgelendirilmek ve günde bir defayı geçmemek üzere ve yolcunun bu durumdan etkilenmemesi sağlandıktan ve bu durum Terminal Şefliğine yazılı olarak en az bir saat önceden bildirildikten ve Müdürlükçe uygun görüldükten sonra iptal istemi yerine getirilir.
16. Zaman tarifesine uygun olarak alınmış hareket saatleri dışında ilave olarak alınacak yeni hareket saatleri en az bir saat önceden yazılı olarak Terminal Şefliğine bildirilmesi zorunludur.
17. Daimi veya geçici olarak yolcu taşıyan ve Terminal tesislerinden hareket edecek araçlar için zaman tarifelerine uygun olarak hareket saati alınması ve araçların bu saatlere göre hareket etmesi zorunludur. Hareket saatleri gerek trafik emniyeti ve gerek diğer güzergâhlarla olan münasebetler göz önüne alınarak idarece verilir ve alınır. Yazıhane vb. kuruluşların bu hususa uymaları zorunludur.
18. Zaman tarifelerine göre alınmış hareket saatleri dışında Terminal tesislerine giriş ve çıkış yapan araçlar (Transit araçlar) yolcu indirme peronları dışında duramaz ve yolcu indiremez. Yolcu almasa dahi hareket peronlarına girerek yolcu indiren tüm araçlar çıkış bileti almak zorundadır. Bu durumdan yazıhane vb. kuruluşlar idareye karşı sorumludur. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü gerektiğinde transit araçların terminal tesislerine giriş ve çıkışların usulüne uygun bir tarifeye bağlayabilir.
19. Yolcu taşımacılığı yapan tüm kuruluşlar araçları hareket peronlarına hareket saatinden yarım saat evvel getirmek ve tam vaktinde hareket ettirmek zorundadır.
20. Firmalara ait otobüslerin her türlü temizlik bakımı ve onarım işleri peronlar bölgesi dışında firmaların temin edeceği yerlerde yapılabilir.
21. Yolcu taşımacılığı yapan tüm kuruluşlar hareket peronlarında araçların önlerine hareket saatini, bilet ücretini ve gidecekleri yeri gösterir 26x45 ebadında bir levha asması veya astırması zorunludur.
22. Kahramanmaraş çevresi ile civar kaza ve diğer vilayetlere belli ücretlere ve bilet kesmek suretiyle yolcu taşıyan her türlü aracın ilk hareket merkezi Terminal tesisleridir. Bu araçların yolcularını tesislerden bindirip hareket etmeleri zorunludur. Tesislere girmeden veya girip çıktıktan sonra civarında yolcu indirmek yasaktır.
23. Araçların Terminal tesisleri dâhilinde hareket peronlarına girmeden peron dışındaki yerlerden, yolcu indirme peronlarından ve hareket halinde iken yolcu almaları yasaktır.
24. Her ne isim veya nam altında olursa olsun, yazıhane, birlik kooperatif şirket araçları ile belde, köy araçları, servis araçları, okul taşıtları vb. yolcu taşımacılığı yapan araçlar güzergâh ve zaman tarifeleri dışında Kahramanmaraş Belediyesi sınırları içerisinde izinsiz şehir içi yolcu taşımacılığı yapamazlar.
25. Yazıhane vb. kuruluşlar Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce kendilerine tahsis edilen peronları en verimli biçimde kullanacaklar ve kesinlikle idarenin izni olmaksızın geçici dahi olsa başka peronları kullanmayacaklardır. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü peronların kullanış durumlarına göre yazıhane vb. kuruluşların kullandığı peronlarda her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü gerektiğinde peronların kullanım hakkını yasalara uygun biçimde ihale edebilir.

Madde 23

Acente vb. Kuruluş ve Taşımacıların Ortak Görev - Sorumlulukları:

1. Acente vb. kuruluşlar otobüslerin ön, arka ve yan taraflarına firma adını veya amblemini yazdırmak zorundadır. Bunun dışında başka bir ibare bulunamaz.
2. Acente vb. kuruluşlar kendilerine bağlı otobüslerin trafik kurallarına, Kara Ulaştırma Yönetmeliğine, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Otobüs Terminali Yönetmeliği esaslarına göre hazırlamak ve kontrolden geçirdikten sonra hareketlerini sağlamak zorundadır
3. Yolcu taşımalarının kanunlara, acente ve taşımacı ile yolcu arasındaki sözleşmelere uygun olarak varılması zorunludur. Taşımacı acentesinin acentelik sıfatıyla yapmış olduğu faaliyet ve işlemlerden ortak olarak sorumludur.
4. Acente vb. kuruluş ve taşımacı otobüslerde yeteri kadar ilk yardım malzemesi bulundurmak zorundadır.
5. Acente ve kuruluşlar kendilerine bağlı otobüslerde kati surette sigara içilmeyecek ve ikram edilen yiyecek ve içecekler ile diğer maddelerin sağlık şartlarına uygunluğunu sağlamak zorundadır.
6. Gerek tesisler dahilinde ve gerek tesislere giriş ve çıkışta otoparklarda vasıtaların birinci vites de seyir etmeleri zorunludur. Araçların süratle seyir etmeleri veya korna çalarak etrafı rahatsız etmeleri yasaktır.
7. Otobüs Terminali Tesislerinde yolcularını boşalttıktan sonra beklemeye girecek araçların idare personelinin göstereceği yere çekilmesi zorunludur.
8. Acente vb. kuruluşlara bağlı araçların tesislerde ayrılan yer dışında tamir ve temizliği yapılamaz. Bu konuda emir ve yasaklara uymak zorunludur.

Madde 24

Yolcuların Görev ve Sorumlulukları:

1. Yolcular hareket peronlarına saatinden önce gelerek bilet kontrolü yaptırmak. Acente ismi yazılı etiket alarak yük teslim etmek zorundadır.
2. Yolcular satın aldıkları bilette yazılan günlük planda işlenen koltuk numaralarında oturmak, zorundadır.
3. Yolcular Otobüs Terminali tesisleri içinde herhangi bir yere trafiği aksatacak şekilde yük bırakmamak zorundadır.
4. Yolcular Otobüs Terminali tesisleri ve otobüs içinde gürültü yapmamak yerleri, kirletmemek tesislerde ve araçlarda diğer yolcuları rahatsız edici hareketlerde bulunmamak zorundadır.
5. Gerek yolcu bagajı olarak ve gerekse diğer amaçlarla yolcu taşımacılığı yapılan araçların bagajlarında yakıcı, patlayıcı, parlayıcı. Bulaşıcı, akıcı ve koku neşredici eşya taşınması yasaktır. Bu tur maddeler kabul edilemez ve sorumluluğu acente, firma ve taşımacıya aittir.

Madde 25

Çıkış Ücreti ve Çıkış Fişi:

1. Tesislere ve otoparkların vasıtaların tarifelerine göre tesisler veya otoparklar ücretini ödemeleri zorunludur. Tesislere veya otoparklara giren araç sahip ve sürücülerinin ücret makbuzunu veya çıkış fişini ibraz etmeden her ne şekilde olursa olsun çıkış yapması yasaktır. Çıkış bileti veya makbuzsuz çıkış yapan araçların çıkış ücretleri ve ceza tarifesine göre uygulanan ceza tutarları söz konusu aracı çalıştıran acente vb. kuruluştan tahsil edilir, gecikmelerde de cezai işlem uygulanır.
2. Yolcu taşımacılığı yapan, tüm kuruluşlar alınan zaman tarifesi ve belirlenen güzergâh ve fiyat tarifesi dışında Otobüs Terminali tesislerine giriş ve çıkış yapmaksızın servis, turist, asker taşımacılığı gibi işleri Otobüs Terminal Şefliği bilgisi ve izni olmaksızın yapamazlar.

Madde 26

Diğer Hükümler

1. Otobüs Terminali tesisleri çerçevesinde ve otoparklarda idarenin izni ve oluru dışında her şekilde olursa olsun ver işgal edilmesi yasaktır.
2. Otobüs Terminali tesislerinde ve otoparklarda araçların idare personeli tarafından gösterilen yer dışında konaklaması yasaktır.
3. Otobüs Terminali tesisleri dahilinde, çevresinde ve otoparklar dahilinde her türlü seyyar satıcılık yapmak yasaktır.
4. Otobüs Terminali tesisleri ve otoparklar ile çevrelerini her ne şekilde olursa olsun kirletmek, yerlere çöp atmak, her türlü tesis veya eşyaya ne şekilde olursa olsun zarar vermek yasaktır.
Yapılan zarar, yapan veya sebebiyet verenlere ödetilir. Ayrıca cezai işlem yapılır.
5. Otobüs Terminali tesisleri dahilinde giriş ve çıkış kapıları civarında ve otoparklarda her ne şekilde olursa olsun yolcu ve vatandaşları rahatsız edecek şekilde harekette bulunmak, gürültü ve kargaşa çıkartmak kavga etmek veya bu hallere sebebiyet vermek yasak tır.
6. Otobüs Terminali tesisleri dahilinde idarece uygun görülecek miktarda hamal çalışmasına izin verilir. Hamalların kıyafetleri idarenin belirlediği şekilde olması zorunludur. Hamalların yolculardan alacağı taşıma ücretleri idarece ayrıca tespit edilir. Ayrıca bu hususta taşımacılık işini idare usulüne uygun ihale edebilir.
7. Bilet satış yazıhaneleri dahil olmak üzere Otobüs Terminali tesisleri ve otoparklar dahilinde herhangi bir yere kanıt, mukavva, bez, cam, sac veya sair maddeler üzerine yazılarak asılacak yapıştırılacak veya başka bir şekilde teşhir olunacak ilan reklam ve levhalar için idareden izin alınması zorunludur. İlan ve reklâmlar ücret tarifesine tabidir.
8. Otobüs Terminali tesislerinde özel ve tüzel kişilere ait her türlü iş yerinin sağlık, temizlik, hizmet ve fiyat tarifeleri yönünden denetimi Otobüs Terminali Şefliği ve görevlendirdiği memurlar eliyle yapılır. Ayrıca tesislerdeki her türlü yük ve kargo taşımacılık fiyat tarifeleri emsallerinden fazla ve fahiş olamaz. Gerektiğinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bu tarifeleri usulüne uygun düzenler veya düzenleterek uygulamasını isteyebilir. İlgili firmalar bu tarifeye uymak zorundadır. Aksi uygulama cezalandırılır.
9. Acente vb. kuruluş ve taşımacılar terminal tesisleri içerisinde genel asayiş toplumun can ve mal güvenliğini sağlamak amacına dönük ilgili makam ve kuruluşların verdiği direktif ve emirleri yerine getirmek için gerekli tedbir ve uygulamalara en kısa zaman içerisinde geçmek zorundadır.
Denetim:
1. Acente, firma vb. kuruluşların ve her ne nam ve sıfat altında ve her ne suretle olursa olsun çalışmasına izin verilenlerin idare talimatlarına ve yasaklarına uymaları zorunludur.
2. Belediye ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yetki belgesi veya sigortası veya yasa ve yönetmeliklere göre alınması gerekli belgeleri bulunmayan acente vb. kuruluşları ve yolcu taşımacılığı yapan araçların otogar dahilinde ve haricinde ilgili kuruluşlar işbirliği ile veya yetkili elemanları vasıtasıyla her türlü denetimini yapabilir.
3. Araç çalışmalarının denetlenmesinde Belediyenin ilgili diğer birimleri ile birlikte Ulaşım Hizmetleri Otobüs Terminali Şefliği görevlendirdiği konuyla ilgili yeteri kadar personeli de (Tahsildar, kontrol görevlisi) bulunur.
4. Acente vb. kuruluşlar ve taşımacının yönetmelikte belirlenen kurallara uymaması idare ile arasında akdedilen acentelik kira sözleşmesine aykırı davranış olarak kabul edilir. Bu durumda idare sözleşmenin feshini isteme hakkında sahiptir. Bu konu ayrıca ek protokolle kira sözleşmelerinde bağlanır.

Madde 27

Ceza Tayini ve Uygulama

1. Bu Yönetmelikte belirtilen kural ve şartlara ve yasaklara uymayanlar hakkında ceza tayinine ve miktarlarının tespitine her yıl Belediye Meclisi yetkilidir. Belediye Meclisince kabul edilen ceza tarifesi ve cezalar Otobüs Terminali eliyle uygulanır.
2. Bu Yönetmelikte belirtilen kural ve şartlara uymayanlar hakkında düzenlenen ceza raporları karşılığında ve ceza tarifesi üzerinden belirlenen Para cezaları hemen ve peşin olarak tahsil edilir.
3. Ceza çeşitleri şunlardır.
a) Para Cezası: Her yıl Belediye Meclisince kabul edilen ceza tarifesi uygulanır.
b) Geçici olarak Faaliyetten Men: Belediye Encümeninin kararı ile uygulanır.
c) işletme Ruhsatı veya Sözleşmenin Feshi: konuyla ilgili Encümen kararı ve ilgili mevzuat uygulanır.

Madde 28

Müdürlük Gelirleri:

Ticari Taksilerin Hat Devir Ücretleri
Ticari Minibüslerin Hat Devir Ücretleri
Ticari Minibüslerin Hat Harcı ücretleri
Özel Halk Otobüsleri Hat, Ruhsat Harcı ve Devir Ücretleri
Araç Değişikliği halinde İşletme Ruhsatı yenileme ücreti
Terminal Otobüs giriş – çıkış Ücreti
Öğrenci ve Personel Servis aracı güzergâh izin Belgesi ücreti
Otobüs, Bilet ve Paso Ücretleri
Geçiş Yolu İzin Belgesi Ücreti

HÜKMÜ BULUNMAYAN HALLER

Madde 29. Bu Yönetmelikte yazılı olmayan Hallerde Belediye ile ilgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik, yönerge, Tembih name ve Genelge Hükümleri uygulanır.
YÜRÜTME
Madde 30. Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
YÜRÜRLÜK:
Madde 31. Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Meclisince kabul edilip, mahalli basında ilan edilmesinden soma yürürlüğe girer.

 
Ana SayfaE-Posta    
Ana Sayfa | Müdürlüğümüz | Yönetim | Trafik Zabıta | İletişim
Her hakkı saklıdır.
© 2009
Ziyaretçi Sayısı : 44749